Wymiana poglądów z komisarzem Johnem Dallim na temat epidemii EHEC(ang. Entero Hemorrhagic Escherchia Coli) cz I Choroby zakaźneWymiana poglądów z komisarzem Johnem Dallim na temat epidemii EHEC(ang. Entero Hemorrhagic Escherchia Coli)

Dalli John Sytuacja się zmienia. W tej chwili zgłoszonych jest 3373 osób zakażonych bakteriąEHEC w Europie. 118 cierpi na poważne komplikacje. W Niemczech doszło do 35wypadków śmiertelnych, 1 w Szwecji. Następne dni przynoszą jeszcze więcej ofiarśmiertelnych, ze względu na długość okresu inkubacji bakterii i trudności z leczeniemchorych. Najbardziej dotknięty obszar to obszar Hamburgu na północy Niemiec.Większość zgłoszonych wypadków dotyczy osób obywatelstwa niemieckiego, bądźosób które w tym czasie odwiedziły Niemcy. KE uruchomiła wszystkie siecireagowania na tego rodzaju kryzysy, w momencie otrzymania pierwszej informacji(tj. 22 maja). KE cały czas pozostaje w stałym kontakcie co do wymiany informacji.KE codziennie spotyka się z władzami ochrony zdrowia publicznego ibezpieczeństwa żywności w państwach członkowskich, żeby omawiać rozwójsytuacji. Podjęto cały szereg zadań prewencyjnych i uskuteczniających leczenie osóbchorych. System wczesnego ostrzegania w zakresie bezpieczeństwa żywności stał sięsolidną podstawą wymiany informacji. Poproszono Europejskie Centrum ds.Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC, European Centre for Disease Preventionand Control). ECDC wspólnie z Europejskim Urzędem Bezpieczeństwa Żywności wypracowały opinie na rzecz ochrony zdrowia publicznego, która dostępna jest wewszystkich oficjalnych językach UE na stronach KE. Agencja ECDC uruchomiłaplatformę wymiany informacji na temat najlepszego leczenia osób chorych, do którejmają dostęp organy służby zdrowia. KE apeluje do władz bezpieczeństwa żywnościaby na bieżąco przedstawiały informacje i opinie na temat bezpieczeństwa spożyciazwłaszcza świeżych warzyw. EFSA przygotowała opinię w ciągu kilku dni. Jednym zpunktów tych zaleceń jest zapewnienie jak najlepszej higieny w całym łańcuchużywności. EFSA przypomina, że serotyp O104:H4, został znaleziony już kilka lat temu i nakazała stosowanie skutecznych kontroli w państwach członkowskich w roku 2010. Pomoc ekspertów z EFSA pozwoliła na szybsze działania w Niemczech i naidentyfikacje skażonych kiełków fasoli jako źródła epidemii. LaboratoriumReferencyjne w Rzymie pracuje nad metodą, która skraca czas lokalizacji bakteriiEHEC od 6 dni do 48h. Ważne jest postrzeganie tych tematów przez opinię publiczną.KE przygotowuje codziennie uaktualnione informacje we współpracy z władzami wzakresie ochrony zdrowia publicznego. Informacje te dostępne są powszechnej opiniipublicznej. Nie można siać lęku. Przedstawiane informacje muszą być oparte narzetelnych danych naukowych. KE razem z agencjami i we współpracy z ministerstwami zdrowia pracuje w sposób wytężony aby opanować sytuację. 5 czerwca eksperci w zakresie epidemiologii i zakażeń przenoszonych przez żywnośćudali się do państw członkowskich, a w szczególności do Niemiec by prowadzić dochodzenia w zakresie źródła zakażenia. 6 czerwca dyskutowano, juz na ten temat,na forum ministrów. Zaapelowano do Niemiec żeby przeprowadzono jak najsurowszekontrole aby zatrzymać rozprzestrzenianie się epidemii. Badania epidemiologicznebędą kontynuowane aby uzupełnić informacje na temat połączeń pomiędzyproducentem kiełków a niemieckim gospodarstwem. Należy skupić się jak szczepbakterii przedostał się żywności. Konieczne jest wyciągnięcie wniosków z tego kryzysu. Konieczna jest poprawa funkcjonowania systemu ostrzegania i reakcji.Kluczowe znaczenie ma to by władze krajowe nie udzielały pochopnie informacji natemat źródła zakażenia nie mogąc oprzeć się na rzetelnych informacjach. Nie możnasiać niepotrzebnej paniki w Europie tworząc problemy dla producentów, którzysprzedają swoje produkty spożywcze w Europie i poza nią. Państwa członkowskiemuszą w sposób rzetelny prowadzić dochodzenia jeżeli chodzi o źródło zakażenia iprzekazywać te informacje do systemu. Koordynacje i jasne linie przebieguinformacji są kluczowym elementem. Epidemia geograficznie ogranicza się doobszaru Hamburga. Nie ma powodów by podejmować działania na szczeblueuropejskim. Przyjęcie zakazu handlu jakimkolwiek produktem byłobydysproporcjonalne. KE pracuje nad realizacją porozumienia handlowego zawartegopomiędzy Przewodniczącym KE Jose Manuelem Barroso a PrezydentemMiedwiediewem. Porozumienie przewiduje zniesienie rosyjskiego zakazu na importwarzyw z Europy i zawiera stosowne klauzule gwarancyjne. KE jest zaniepokojonapoważnymi konsekwencjami finansowymi dla rolników, zwłaszcza producentówwarzyw. Konieczne jest wsparcie finansowe dla rolników najbardziej dotkniętychwybuchem epidemii. Istotna jest współpraca KE z państwami członkowskimi.

Leinen Jo Niezbędne jest określenie kto ma informować opinie publiczną. W UE konieczny jestskoordynowany system przewidujący odpowiedzialność za komunikowanie się zopinią publiczną. USA mają specjalny organ odpowiedzialny za choroby zakaźne.Należy wzmocnić kompetencje KE. Istotne jest prześledzenie pochodzenia skażonychkiełków fasoli. Jest to przedmiotem trialogu na temat informacji żywieniowej.Niezbędna jest informacja na temat produktów, które kupujemy i spożywamy.Ministrowie rolnictwa muszą zadbać o odszkodowania dla rolników. Reakcja Rosji dowodzi jak wrażliwe są to kwestie. Zakaz Rosji, dotyczący importu żywności z całejUE, był nieproporcjonalny. Jednak rząd Rosji sprawnie i szybko zadbał o zdrowieswoich obywateli.

Ayuso Pilar Konieczne jest przeprowadzenie dalszego dochodzenia jak bakterie trafiły do kiełkówfasoli. Taka sytuacja jest niedopuszczalna i nie można nigdy więcej do niej dopuścić.Obawy wśród społeczeństwa są olbrzymie. Konieczne jest wyciągniecieodpowiednich wniosków z zaistniałej sytuacji. Zasada zapobiegania musi byćprzedefiniowana. Ważny jest system wczesnego ostrzegania np. poprzez nr alarmowy 112. Nie można tworzyć sztucznych przeszkód w handlu. Konieczne są kanały dorozmów a także działań pozwalających na zmianę wizerunku państw członkowskich.Przy dochodzeniu, władze i naukowcy niemieccy nie mogą zapomnieć, że trzebaustalić jak bakteria dostała się do organizmu ludzkiego.

Liese Peter Nie można dopuszczać aby informacja od władz publicznych najpierw docierała do mediów a później do KE i innych państw członkowskich. Jest to nie dozaakceptowania. Bardziej skoordynowane działanie doprowadziłoby do stwierdzeniarzeczywistej przyczyny. W przypadku braku pewności co do źródła zakażenia,wstrzymanie informacji nie jest rozwiązaniem. Drogi zgłoszenia muszą byćprzestrzegane a przyczyna zakażenia musi być szybko znaleziona. Konieczne jest jaknajszybsze przekazywanie informacji. Temat antybiotyków jest nie na miejscu.Bakteria może uodpornić się na antybiotyki i nie będzie możliwości leczenia.

Eickhout Bas Konieczne jest wyciągniecie wniosków. Informacje, komunikowanie są kluczem dozapewnienia bezpieczeństwa i spokoju wśród społeczeństwa. Linia komunikacyjnejest o wiele za długa. Konieczne jest jej skrócenie. Jest o wiele za dużo stopni, gdzieprzekazywana jest informacja, przed poziomem Unijnym. Konieczne jest zapewnienieKE, że informacja będzie przepływać dużo szybciej. Potrzebne jest Centralne BiuroRejestracyjne na poziomie europejskim. Identyfikacja problemu byłaby rejestrowanew Centrali.

Davies Chris EFSA powinna odgrywać kluczową rolę w momencie wybuchu epidemii. W EFSApowinien być element szybkiego reagowania.